Shop > Ji Diroké Ehmedé Xaní
Ji Diroké Ehmedé Xaní
Laleş Çelîker
|
Kurdish
€10.90
Add to cart
Her ku min berhemen Ehmede Xani u berhemen ku li ser wi hatibun nivisin xwendin, pirsek ji di mejiye min de diçu u dihat: Çima felsefe u ramanen Ehmede Xani he di destpeka tekoşina azadiya kurdan de me bi xwe re negerand? Felsefe, fikir u ramanen sosiyalist en rojava li ser zar u zimanen me kem nebun, le çima bi raman, analiz uheviyen Xani peşiya xwe dewlewend nebun parçeyek ji jivana me? Ji sala du hezari u vir ve li ser Ehmede Xani u ji jiyana me? Ji sala du hezari u vir ve li ser Ehmede Xani u ji bo vejandina berhemen wi xebaten heja ten kirin. Le ku zutir me gima xwe bi berheman wi bianiya u xwe bi dewlemendiya wan ter bikira, gelo de jiyan u kesayetiya me zedetir peş neketina? Lewra Xani di gelek zanistan de, weki pisporan xwedi analizan e: Ew weki sosyolog, weki diroknas, weki siyaset-medar, weki ramangereki İslama demokratik, weki psikolog weki pedagogek… di berheman xwe de axiviye u analiz kirine. Min ev xebat ji du beşan pek ani. Di beşa ewil de min deste mamaosteye xwe maçi kir u rahişt rezen di berhemen wi de. Bi rohaniya wan rezan, ez bi re ketim u di nav bin mijaren dirok u civata kurdan de geriyam. Di beşa duyemin de lir ser hinek mijaran min xwest ez ji matmosteye xwe tiştinan fer bibim; ji gelerek aliyan ve li seydaye xwe binerim, xwe berdim nava kurahiya fikir u ramanenwi. U her wiha min xwest ji bo vejandina fkir u ram aner Elemede Xani bikerim nava hewldanan.